Menü

Yazma Eserler

Kütüphane koleksiyonunda yer alan ciltli 6500 adet el yazma eser; Arapça, Osmanlıca ve Farsçadır. Eserlere ait risalelerle birlikte el yazma eser sayısı 12.500 adettir. El yazma eserlerin tamamının dijital kayıtları mevcuttur.

El yazma eserler korumalı dolaplar içinde, hassas iklimlendirme cihazların bulunduğu, yüksek güvenlikli özel bir bölümde muhafaza edilmektedir. Başkanlık Merkez Kütüphanesi bünyesinde bulunan tüm yazma eserler için kataloglama çalışması başlatılmış olup bu bilgilerin elektronik ortama aktarılmasıyla birlikte, Türk ve Dünya kültür mirası için çok önemli olan bu eserler araştırmacıların istifadesine sunulacaktır.

Nadir Eserler koleksiyonu içerisinde çok kıymetli el yazma eserler mevcuttur. Mesela; En Nâzîrî’nin “Cevherâtü’l Ferâiz” isimli yazma eserinin tespit edilebilen tek nüshası sadece el-Melik Suud Üniversitesinde 1880 numarada kayıtlıdır. Elimizdeki bu eser 1658 senesinde müellifin vefatının ilk elli senesi içerisinde istinsah edilmiştir

el-Haccî’nin “el-İzâh fî Keşfi’l-Meâni’l Miftâh” isimli eseri kütüphanelerde kaydına çok az rastlanan nadir bir eserdir.

Yine yazma koleksiyonu içerisinde H. 859 yılında vefat etmiş olan Abdurrahman Halvetî b. Şemseddin et-Tebrizî’nin yazmış olduğu büyük boy bir Kur’an-ı Kerim bulunmaktadır. Ayrıca Mevlânâ Celâleddin-i Rûmî’nin vefatının ilk elli senesi içerisinde istinsah edilmiş en eski Mesnevi’nin ilk istinsahlarından Mesnevî-i Şerif nüshası da Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesinde bulunmaktadır.

Başkanlık Merkez Kütüphanesi bünyesinde bulunan tüm yazma eserler için kataloglama çalışması yapılmış olup bu bilgilerin elektronik ortama aktarılmasıyla birlikte, Türk ve Dünya kültür mirası için çok önemli olan bu eserler araştırmacıların istifadesine sunulacaktır.

→ T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye Yazmaları(Yazma Eserler Hakkında Bilgi )

Eserlerden Kopya Yoluyla Yararlanma

Yazma eserlerden kopya alımı; mikrofilm, mikrofilm baskısı, fotoğraf ve CD/DVD yoluyla yapılır.

Tüm yazma eserlerimizin dijital görüntüleri mevcut olmakla birlikte bu görüntülerden yararlanmak için izin alınması gerekmektedir.

Yazma Eserlerin dijital görüntülerinden yararlanmak için Dini Yayınlar Genel Müdürlüğü Süreli Yayınlar ve Kütüphaneler Daire Başkanlığına yazılı olarak başvuru yapılır. Başkanlıkça değerlendirildikten sonra istek kütüphane tarafından karşılanır.

Bu konudaki isteklerin karşılanmasında; 25/9/1986 tarih ve 86/11038 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Eserlerden Faydalanma Usul ve Esasları Hakkında Tüzük" hükümleri uygulanır.
Kullanıcıların başvurularında;

  • -Kimliklerinin bir örneğini,
  • -İsim ve açık adreslerini, telefon numaralarını, Kopyasını istediği eserin, biliyorsa;
  • -Demirbaş numarasını,
  • -Adını, yazarını,
  • -Sayfa numaralarını,
  • -Hangi amaçla kullanacağını belirtmeleri,

Yazma eserlerden makale veya kitap yayımlamak üzere yararlananlar, yayımladıkları eserin bir nüshasını kütüphaneye vermek zorundadır.

Buna uymayanlara bir daha araştırma ve inceleme imkânı verilmez.

Yazma ve nadir eski harfli basma eserler ile çekimden zarar görebilecek eski harfli basma eserlerin fotokopileri çekilemez.

→ Kültür ve Turizm Bakanlığı Yazma Eser Kütüphaneleri Çalışma, Yazma ve Eski Harfli Basma Eserlerden Yararlanma Yönetmeliği