MenüYazma eserler, sahip oldukları içeriksel ve eşsiz sanatsal özellikleri nedeniyle Türk kütüphaneciliğinde yeri doldurulamayacak önemli kaynaklar arasındadır. Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesi Yazma Eserler koleksiyonumuzda İslam Medeniyetine ait İslam dini, edebiyat, tarih, tıp, astronomi vb. alanları içeren 7200 cilt eser bulunmaktadır. Bu eserler risaleleriyle birlikte 19500 sayısına ulaşmıştır.

Yazma eserlerin dijital kayıtları online olarak açık erişime sunulmuştur.

Tamamı dijital ortama aktarılmış olan eserler yüksek güvenlikli, yüz taramasıyla girilen özel bir bölümde, korunaklı kompakt dolaplarda, nemden ve rutubetten arındırılmış iklimlendirilmiş ortamda muhafaza edilmektedir.

Kütüphanemizde Selçuklu, Rey ve Şiraz Ekolü’nün hat ve süsleme sanatını yansıtan Selçuklu Dönemi ve Memlük Dönemi Kur’an-ı Kerimleriyle birlikte Osmanlı Döneminde yazılmış son derece değerli ve nadir Kur’an-ı Kerimler bulunmaktadır.

Bu eserler dışında kütüphanemizde; İbnü’l-Mecdî’nin oldukça nadir olan astronomi ile ilgili “Gunyetü’l-fehîm ve’t-tarîk ilâ halli’t-taķvîm” adlı eseri, Muhyi el-Tokâdî’nin “Bustânü’l-Müslimîn” adlı eserinin bilinen tek nüshası, Muhammed b. el-Ûşânî el-İs’erdî’nin Divan’ının tek nüshası, Sadrüşşerî’a es-Sânî’nin “et-Tavzîh fî halli gavâmizi’t-Tenkîh” adlı eserinin en eski nüshalarından biri, Ya’kûb b. Sûcî b. A’mâş b. İdrîs’in, hiçbir kütüphanede rastlanılmayan “Meşâriku’l-İhtisâs” adlı eseri ve daha pek çok nadir eser bulunmaktadır.

 1. a) Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Kütüphanesi el yazma eserler koleksiyonumuzda bulunan eserlerden faydalanma tamamen ücretsizdir.
 2. b) Kütüphanenin resmi internet sitesinde bulunan el yazma eserlere erişim sadece online kopyalama/kaydetme vb. olanaklar ile sağlanmakta olup eserin görüntüsünden faydalanılabilir.
 3. c) El yazma eserler koleksiyonumuzda bulunan eserlerin görüntülerinden faydalanmak isteyenlerin sisteme üye olmaları gerekmektedir.
 4. d) Kullanıcıların üyelik başvurularında; T.C kimlik numaralarını, isim ve açık adreslerini, telefon numaralarını, e-posta bilgilerini ve eseri hangi amaçla kullanacaklarını belirtmeleri gerekmektedir.
 5. e) Kullanıcı, sisteme üye olurken bildirdiği kimlik, adres, telefon, e-posta vb. bilgilerinde oluşacak değişiklikleri sistem üzerinden güncellemekle yükümlüdür. Kullanıcı üyelik bilgilerini ve şifresini üçüncü şahıslarla paylaşmamalıdır.
 6. f) Başvuru sahipleri yıl içerisinde en fazla 5000 (Beşbin) varak dijital kopyadan faydalanabilirler.
 7. g) Kullanıcı sistemde bulunan eserlerden, kişisel bilgi ihtiyacını karşılamak veya bilimsel çalışmalarda kullanmak için faydalanabilir.
 8. h) Kullanıcı, sistem üzerinde bulunan eserleri ticari bir amaçla kullanamaz; bu eserleri gelir getirici herhangi bir faaliyete konu edemez. Kullanıcının sistemde bulunan eserleri hukuka aykırı bir amaç için kullanması, kullandırtması, bu amaçla üçüncü kişilerle iş birliği yapması vb. kesinlikle yasaktır.
 9. i) Kullanıcı, Diyanet İşleri Başkanlığı Kütüphane sistemini yukarıda belirtilen kurallara veya hukuka aykırı herhangi bir kullanımı nedeniyle Diyanet İşleri Başkanlığı’nın uğrayacağı her türlü maddi ve manevi zararı tazmin etmekle yükümlüdür.
 10. j) Yazma eserlerden makale veya kitap yayımlamak üzere yararlananlar, yayımladıkları eserin bir nüshasını kütüphaneye vermeleri gerekir.
 11. k) Yazma eserlerden faydalanma talepleri posta, e-posta ve benzeri yollarla da yapılabilir.
 12. l) Yazma eserlerden yararlanmak isteyen yabancı uyruklu araştırmacıların Kütüphane yazma eserler web ara yüzünde bulunan (Arapça/İngilizce) formu doldurarak, yazmaeserler@diyanet.gov.tr e-posta adresine göndermeleri gerekir.
 13. m) Yabancı uyrukluların Türkiye’de kalışlarına ilişkin yasal sürelerin dolmuş olması ve ikamet tezkeresinin de alınmamış olması durumunda, kütüphanelerden faydalanmalarına izin verilmez.

n) Yukarıdaki belirlenen şartları yerine getirmeyenlere yazma eserlerden faydalanma imkânı verilmez.

Konservasyon; eserin zaman içerisinde oluşabilecek fiziki, kimyevi, biyolojik, mekanik ve bunlar dışında kalan çeşitli tahrip unsurlarıyla bozulup asli hüviyetini kaybetmesini önlemek, belli şartlar altında muhafazasını sağlamak ve sağlıklı bir şekilde yaşayabilmesini temin etmek için koruma amacıyla alınan önlemlerdir.

Restorasyon; eserin özgünlüğüne zarar vermeden gelecek kuşaklara aktarabilmek için yapılan zorunlu müdahalelerdir. Yıpranmış eserlerin konservasyon ve restorasyonları, restorasyon ve konservasyon bölümünde uzmanlar tarafından modern tekniklerle gerçekleştirilmektedir. Bu işlemlerde, hasar durumu fazla olan, acil olarak müdahale edilmediği takdirde kayıplar meydana gelebilecek eserlere öncelik verilir.

Kütüphanemizde alanında uzman restoratörler tarafından el yazması eserlerin konservasyon ve restorasyon işlemleri yapılmaktadır.